KLACHTENREGELING "STUDIEVAART"

Ondanks de zorgvuldigheid die “Studievaart” betracht, kan het voorkomen dat een cursist niet helemaal tevreden is over de gevolgde cursus. De cursisten van ”Studievaart” hebben recht op een serieuze behandeling van een klacht of een gevoel van onvrede. Om dit recht te waarborgen is er een klachtenregeling van kracht. Ontevredenheid of het ergens niet mee eens zijn hoeft niet te leiden tot een klacht, maar wordt het liefst zo snel mogelijk gehoord, omdat er in goed overleg veel snel opgelost kan worden. Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven. De klantenregeling is te vinden op onze website www.studievaart.nl .
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
* “Studievaart”: Het taalinstituut “Studievaart” gevestigd in Numansdorp, Einsteinstraat 4, 3281 NJ.
* Klager: degene die een klacht indient.
* Klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop de dienstverlening van “Studievaart” heeft plaatsgevonden.
* Beklaagde: de persoon waarover wordt geklaagd.
Hoofdstuk 2 Klachtenprocedure
Wanneer u klachten heeft over de cursus, docente, het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met de taalschool hebben te maken, vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk. Bij klachten zullen we zorg dragen voor een wellicht snelle oplossing waar mogelijk is en deze worden als volgt behandeld;
* In eerste instantie, kunt u uw klacht mondeling indienen bij de beklaagde die bij de gedraging betrokken is geweest.
* De mondelinge klacht wordt zo mogelijk direct afgehandeld. De beklaagde maakt een verslag welke door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrijf ontvangt.
* In het geval er geen mondelinge overeenstemming word bereikt, dan kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van “Studievaart”.
* U dient uw klacht duidelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht 
kan nooit anoniem worden ingediend. In uw klachtbrief graag de volgende ook vermelden: Naam, adres, telefoon, cursus, tijdstip van de cursus.
Hoofdstuk 3 Behandeling van schriftelijke klachten
“Studievaart” bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht binnen 2 werkdagen. Binnen twee weken ontvangt u een schriftelijk antwoord door of namens “Studievaart”. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zal “Studievaart” een tijdsindicatie hiervoor aangeven maar binnen 6 weken is de klacht afgehandeld.
Hoofdstuk 4 Vertrouwelijkheid van de klachten
Alle klachten worden in strikt vertrouwen behandeld door Studievaart.
Klachtenregeling Studievaart april 2018
Hoofdstuk 5 Afhandeling
Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de klager en “Studievaart”, dan zal “Studievaart” de zaak voorleggen aan een derde onafhankelijke partij, namelijk het College van Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk
* De uitspraak van het College van Arbitrage is bindend voor “Studievaart”. De kosten van de arbitrage zijn voor rekening van de partij die door de arbitrage in het ongelijk wordt gesteld. Eventuele consequenties voor “Studievaart” worden zo snel mogelijk afgehandeld. “Studievaart” zal een tijdindicatie hiervoor aangeven.
* “Studievaart” draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten voor een periode van drie jaar.
Plaats: Numansdorp
Datum: april 2018